Hotărâre
privind completarea anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 53/04.07.2012 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, județul Ilfov

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni

  • Având în vedere Raportul de specialitate al secretarului orașului înregistrat sub nr. 31764/18.10.2012, prin care se propune completarea anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 53/04.07.2012 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, județul Ilfov, precum și expunerea de motive a primarului orașului Popești-Leordeni înregistrată sub nr. 31765/18.10.2012, precum și a rapoartelor de avizare: al comisiei nr. 1 (pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărie comunală, administrarea domeniului public și privat) înregistrat sub nr. 32513/25.10.2012 și al comisiei nr. 3 (comisia juridică și de disciplină, administrație publică locală, apărarea ordinii și liniștii publice, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 32518/25.10.2012;
  • în conformitate cu prevederile art. 54 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare coroborat cu prevederile art. 15 din Regulamentul Cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale aprobat prin Ordonanța Guvernului nr. 35/2002;
  • în temeiul dispozițiilor art. 36 din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată, cu modificările și completările ulterioare

Hotărăște:

  • Art. 1. – Se aprobă completarea anexei nr. 1 a Hotărârii Consiliului Local nr. 53/04.07.2012 privind stabilirea și organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, județul Ilfov, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre

Președinte de ședință,
Mirea Liviu

Secretar,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 76 din 25.10.2012

Document semnat