Hotărâre
privind aprobarea donație teren situat in T55/8-P23,24, lot 1, nr.cadastral 102.820

Consiliul local al oraşului Popeşti-Leordeni

  • Având în vedere Raportul de specialitate al Serviciului de Dezvoltare a Localității înregistrat sub nr. 54235/07.11.2011 precum si rapoartele de avizare a comisiilor nr. 1 (pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărie comunală, administrarea domeniului public și privat) înregistrai cu nr. 55646/2011, raportul de avizare a comisiei nr. 3 (comisia juridică și de disciplină, administrație publică locală, apărarea ordinii și liniștii publice, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate)) înregistrat cu nr. 55647/2011 si raportul de avizare al comisiei nr. 4 (comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea și păstrarea monumentelor istorice și de arhitectură) înregistrat cu nr. 55648/2011;
  • în conformitate cu prevederile Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării construcțiilor si unele masuri pentru realizarea locuințelor, cu modificările si completările ulterioare. Conform cu dezvoltarea si completarea zonelor libere, potrivit condițiilor urbanistice specifice impuse de caracterul zonei, respectând normele pentru ocuparea raționala a terenurilor in vederea extinderii zonei de locuințe si utilitati publice, conform reglementarilor din P.U.G.
  • în temeiul dispozițiilor art. 36 si art. 45 din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicata in 2008.

Hotărăște:

  • Art. 1. – Se aproba acceptarea donație teren in suprafața de 178 mp, situat in T55/8 P23, P24, lot 1, cu nr. cadastral 102.820, conform documentației anexata la prezenta.
  • Art. 2. – Începând cu data prezentei hotărâri se revoca HCL 25/28.07.2010.

Președinte de ședință,
Dogaru Ion

Secretar,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 87 din 19.12.2011

Document semnat