Hotărâre
privind aprobare preluării în administrare de către Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni a „Bisericii de lemn-suspendată” (ridicata in memoria victimelor revoluției din 1989 care au fost incinerate si cenușa acestora aruncata in canalul colector Viscofil), din str. Leordeni nr. 147C, din orașul Popești-Leordeni, jud. Ilfov

Consiliul local al oraşului Popeşti-Leordeni

  • Având in vedere cererea Asociației Memorialul Revoluției 16-22 Decembrie 1989 Timișoara înregistrata sub nr. 40669/19.10.2011, prin care solicita preluarea in administrare a obiectivului de cult „Biserica de lemn-suspendata” (ridicata in memoria victimelor revoluției din 1989 care au fost incinerate si cenușa acestora aruncata în canalul colector Viscofil), de către Consiliul Local al orașului Popesti-Leordeni, referatul de specialitate al Viceprimarului orașului Popesti-Leordeni înregistrat sub nr. 40987/24.10.2011, expunerea de motive a Primarului inregistrata sub nr. 52060/2011 precum, si rapoartele de avizare a comisiei nr. 1 (pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărie comunală, administrarea domeniului public și privat) înregistrat sub nr. 53.364/2011, raportul de avizare a comisiei nr. 3 (comisia juridică și de disciplină, administrație publică locală, apărarea ordinii și liniștii publice, apărarea drepturilor cetățenești, relații cu alte autorități publice locale din țară și străinătate) înregistrat sub nr. 53655/2011 si raportul de avizare al comisiei nr. 4 (comisia pentru amenajarea teritoriului și urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecția mediului înconjurător, conservarea și păstrarea monumentelor istorice și de arhitectură) înregistrat sub nr. 53362/2011;
  • în conformitate cu prevederile art. 36, alin (6), lit. c), din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica, locala, republicata cu modificările si completările ulterioare;
  • în temeiul dispozițiilor art. 45, alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările și completările ulterioare.

Hotărăște:

  • Art. 1. – Se aprobă preluarea în administrare de către Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni a „Bisericii de lemn-suspendată” (ridicata in memoria victimelor revoluției din 1989 care au fost incinerate si cenușa acestora aruncata in canalul colector Viscofil), din str. Leordeni nr. 147C, din orașul Popești-Leordeni, jud. Ilfov, cu suportarea tuturor cheltuielilor de întreținere aferente de la bugetul orașului Popești-Leordeni.
  • Art. 2. – Primarul si Secretarul orașului Popești-Leordeni si Direcția economica, prin personalul de specialitate vor duce la Îndeplinire prevederile prezentei hotărârii.

Președinte de ședință,
Dogaru Ion

Secretar,
Ichim Margareta

Hotărârea nr. 85 din 29.11.2011

Document semnat