Hotărâre
cu privire la modificarea și completarea H.C.L. nr. 1/2008, privind comisia de validare

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni

 • Văzând expunerea de motive și a raportului de specialitate al serviciului juridic înregistrat sub nr. 32085/25.11.2010;
 • având în vedere prevederile art. 4 din OG nr 35/2002 privind aprobarea Regulamentului Cadru de organizare și funcționare a Consiliilor locale, aprobata și modificată prin Legea nr. 673/2003;
 • în temeiul art. 36 alin. (1) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publica locala, cu modificările si completările ulterioare.

Hotărăște:

 • Art. 1. – La data adoptării prezentei hotărâri se modifică numărul membrilor Comisiei de Validare de la 3 la 5 consilieri locali.
 • Art. 2. – Se completează numărul membrilor Comisiei de Validare cu 2 consilieri locali propuși de către PNL respectiv:
  • consilier local, dl Dogaru Ion,
  • consilier local, dl Gheorghe Francisc.
 • Art. 3. – La data adoptării prezentei hotărârii se modifică și se completează H.C.L. nr. 1/2008 în conformitate cu prevederile art. 1 și art. 2.
 • Art. 4. – Secretarul Orașului Popești-Leordeni va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Președinte de ședință,
Tudor Dorel

Secretar,
Sachetti Luigi-Giovanni

Hotărârea nr. 44 din 6.12.2010

Document semnat