Hotărâre
cu privire la însărcinarea Serviciului de Administrare a Domeniului Public si Privat sa efectueze salubritatea stradala, sa ridice si sa transporte gunoiul de pe domeniul public si privat al orașului la depozitul de gunoi

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni

  • Având în vedere Nota de fundamentare intocmita de un număr de consilieri locali cu privire la insarcinarea Serviciului de Administrare a Domeniului Public si Privat sa efectueze salubritatea stradala;
  • în conformitate cu art. 44 alin. (1) din OUG 35/2002, privind aprobarea Regulamentului- Cadru de organizare si funcționare a consiliilor locale, art. 45 alin. (6) din Legea 215/2001, republicata cu modificările ulterioare, privind administrația publica locala;
  • în temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (1) si alin.(2) lit. c) din Legea 215/2001, repubicata cu modificările si completările ulterioare, cu privire la administrația publica locala.

Hotărăște:

  • Art. 1. – Se însărcinează Serviciul de Administrare a Domeniului Public si Privat sa efectueze salubritatea stradala, sa ridice si sa transporte gunoiul de pe domeniul public si privat al orașului la depozitul de gunoi pana la clarificarea situației contractului de salubrizare.
  • Art. 2. – Primarul va duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri.

Președinte de ședință,
Mirea Liviu

Secretar,
Sachetti Luigi-Giovanni

Hotărârea nr. 40 din 2.12.2009

Document semnat