Hotărâre
privind aprobarea ACTULUI ADIȚIONAL NR. 1 la contractul de închiriere nr. 27600/30.10.2007

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni

  • Având in vedere raport de specialitate înregistrat sub nr. al servicului juridic prin care propune aprobarea prelungirii contractului de inchiriere pe o perioada de doi ani, înregistrat sub nr. 27600/30.10.2007, incheiat cu P.F.A Caraba Cornel, înregistrat la registrul comerțului județ Ilfov sub nr. F23/379/2005, precum si raportul comisiei de avizare nr. 1 (pentru activități economico-financiare, servicii, comerț, gospodărie comunală, administrarea domeniului public și privat) inregistrat sub nr. 21713/29.10.200;
  • în temeiul dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. c) si alin. (5) lit. a) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice local, republicata, cu modificările si completările ulterioare.

Hotărăște:

  • Art. 1. – Se aproba prelungirea contractului de inchiriere, inregistrat sub nr. 27600/30.10,2007, prin actul adițional nr. 1, pe o perioada de doi ani incapand ca data de 01.10.2009, prevăzut in anexa la prezenta hotarare.
  • Art. 2. – Secretarul si Direcția economica vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotarari.

Președinte de ședință,
Mirea Liviu

Secretar,
Sachetti Luigi-Giovanni

Hotărârea nr. 37 din 10.11.2009

Document semnat