Hotărâre
privind aprobarea planului de ocupare a funcțiilor publice din aparatul de specialitate al Primarului orașului Popești-Leordeni

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni

  • Având in vedere raportul de specialitate al biroului resurse umane înregistrat sub nr. 18646/24.09.2009, adresa Instituției Prefectului Județului Ilfov nr. 17842/2009, precum si expunerea de motive a primarului orașului Popești-Leordeni înregistrată sub nr. 19591/07.10.2009;
  • în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (2) litera b) si alin. (4) din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicata, cu modificările si completările ulterioare;
  • în temeiul dispozițiilor art. 36 din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicata, cu modificările si completările ulterioare.

Hotărăște:

  • Art. 1. – Se aproba planul de ocupare a funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Popești-Leordeni pentru anul 2010, conform anexei nr. 2b).
  • Art. 2. – Primarul orașului Popești-Leordeni va înainta Consiliului Local proiectul de hotărâre cu anexele aferente privind aprobarea organigramei si a statului de funcții armonizat cu planul de ocupare al funcțiilor publice aprobat prin prezenta hotărâre, pana la data de 30.11.2009.

Președinte de ședință,
Mirea Liviu

Secretar,
Sachetti Luigi-Giovanni

Hotărârea nr. 35 din 10.11.2009

Document semnat