Proiect de hotărâre
privind încheierea acordului de parteneriat între Orașul Popești-Leordeni prin Direcția de Asistență Socială și Asociația pentru Integrare Culturală Europeană (AICE) - Școala de Arte Popești

Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni,

 • Având în vedere:
  • Referatul de specialitate înregistrat cu nr. ..../....01.2021 al Direcției de Asistență Socială Popești-Leordeni, precum și referatul de aprobare al primarului Orașului Popești-Leordeni, înregistrat cu nr. ..../.....01.2021;
  • În temeiul dispozițiilor art. 129 alin. (7), lit. b); art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ținând cont de:
  • Prevederile Legii asistenței sociale nr. 292/2011 cu modificările și completările ulterioare;
  • Dispozițiile Legii nr. 272/2004 - Republicată, privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare,

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă încheierea acordului de parteneriat între Orașul Popești-Leordeni prin Direcția de Asistență Socială și Asociația pentru Integrare Culturală Europeană (AICE) - Școala de Arte Popești, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 2. – Primarul Orașului Popești-Leordeni prin Direcția de Asistență Socială, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
 • Art. 3. – Secretarul General UAT al Orașului Popești-Leordeni, va asigura comunicarea prezentei, potrivit competențelor.
Document semnat