Proces verbal

Încheiat azi 27.11.2018 ora 14.00 cu ocazia ședinței de îndată a Consiliului local al orașului Popești-Leordeni, la sediul din șos. Olteniței nr. 31A, convocată prin Dispoziția primarului nr. 524/26.11.2018, având următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea sumelor necesare achiziționării materialelor promoționale și a jocurilor de artificii cu articole pirotehnice, din bugetul local, în vederea organizării evenimentelor ocazionale de Sărbătoarea Centenarului Marii Uniri în orașul Popești-Leordeni; inițiator: Primar Petre Iacob.

Prezenta este în conformitate cu tabelul anexă la dosarul de ședință.

Se dă citire procesului verbal al ședinței anterioare.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Se dă citire ordinii de zi.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.
Se trece la dezbateri.

Punctul 1: Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Domnul Primar, Petre Iacob:
Invit toți consilierii locali să participe la acest eveniment.

Se declară ședința închisă.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar,
Ichim Margareta