Proces verbal

Încheiat azi 22.12.2022 ora 900 cu ocazia ședinței extraordinare de îndată, care se desfășoară la sediul Primăriei orașului Popești-Leordeni din Șoseaua Olteniței nr. 31A, convocată prin Dispoziția primarului nr. 579/21.12.2022 și adresa de convocare a consilierilor locali nr. 70200/21.12.2022, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale, precum si a taxelor speciale, pentru anul 2023; inițiator: Primarul orașului Popești-Leordeni - Petre Iacob.

Prezența este în conformitate cu tabelul anexă la dosarul de ședință.

Se dă citire ordinii de zi. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Se supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare: unanimitate voturi pentru.

Se trece la dezbateri.

Punctul 1:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Se declară ședința închisă.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Document semnat.

Înregistrarea video a ședinței