Proces verbal

Încheiat azi 18.05.2023 ora 1300 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, care se desfășoară la Liceul Radu Popescu din str. Leordeni nr. 52, convocată prin Dispoziția Primarului nr.203/12.05.2023 și adresa de convocare a consilierilor locali nr.26649/12.05.2023, cu următoarea ordine de zi:

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea suprafețelor minime de spații verzi și a numărului minim de arbori, aferente construcțiilor realizate pe teritoriul administrativ al orașului Popești-Leordeni - inițiator Grupul Consilierilor Locali ai Alianței USR PLUS.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCEREA TERENULUI ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU DE LOCUINȚE INDIVIDUALE P+1E+M CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULAȚII, ÎMPREJMUIRE ȘI UTILITĂȚI” - inițiator Primarul orașului - Petre Iacob.
 3. Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de monitorizare și control al modului de îndeplinire a obligațiilor asumate prin contractele de concesiune de către persoanele fizice și juridice - inițiator Primarul orașului - Petre Iacob.
 4. Proiect de hotărâre privind prelungirea termenului de valabilitate a Contractului de închiriere nr.7461/25.05.2018 - inițiator Primarul orașului - Petre Iacob.
 5. Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Popești-Leordeni - inițiator Primarul orașului - Petre Iacob.
 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII: BISERICĂ S/D+P, CORP ADMINISTRATIV S/D+P+2E, ANEXĂ PROVIZORIE CU FUNCȚIUNEA DE BISERICĂ P, AMENAJARE INCINTĂ, BRANȘAMENTE UTILITĂȚI” - inițiator Primarul orașului - Petre Iacob.
 7. Proiect de hotărâre privind propunerea includerii obiectivului „Amenajare Parc si Zona de recreere în orașul Popești-Leordeni, jud. Ilfov” pe Lista de investiții pentru anul 2023, în vederea întocmirii documentației necesare procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilului - teren în suprafață de 3500 m.p. situat între str. Apusului și str. Echinocțiului, Tarlaua 55/5, identificat prin numerele cadastrale: 123440,123441,123560,132056,106550,102396 și 102326, pentru realizarea obiectivului mai sus menționat - inițiator Consilier Local Alexandru Ion.
 8. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului, bugetului și regulamentului aferente activității sportive „Cupa de fotbal - Ediția III - 2023” - inițiator Primarul orașului - Petre Iacob.
 9. Proiect de hotărâre privind aprobarea programului și bugetului aferente organizării evenimentului „Ziua copilului - 1 iunie” 2023 - inițiator Primarul orașului - Petre Iacob.

Prezenta este în conformitate cu tabelul anexă din dosarul de ședință.

Se supune la vot procesul verbal al ședinței anterioare: 18 voturi pentru.

Se dă citire Ordinii de zi.

Domnul consilier Cazacu Silviu propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele proiecte de hotărâri:

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov - inițiator Primarul orașului - Petre Iacob.
 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării Anexei nr.3 a H.C.L. nr.105/31.08.2022 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I) și a coridorului de expropriere pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reparații canal colector „Viscofil” și extindere rețea canalizare publică, prin expropriere canal și teren aferent acestuia pentru cauză de utilitate publică în orașul Popești-Leordeni, județul Ilfov” - inițiator Primarul orașului - Petre Iacob.
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea alipirii imobilelor din domeniul privat al orașului, având număr cadastral: 100794, 100795, 100819 și 103385, intabulate în cartea funciară a localității Popești-Leordeni - inițiator Primarul orașului - Petre Iacob.
 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea Metodologiei de gestionare a locurilor de parcare aflate pe domeniul public sau privat al orașului Popești-Leordeni, precum și aplicarea unor măsuri contravenționale și/sau tehnico-administrative în ceea ce privește ocuparea fără drept a domeniului public sau privat al orașului Popești-Leordeni cu autovehicule de orice tip - inițiator Primarul orașului - Petre Iacob.

Se supune la vot ordinea de zi așa cum a fost suplimentată: 18 voturi pentru.

Se trece la dezbateri.

Punctul 1:Se dă citire documentației.
Are cuvântul d-na Păun C: - „Se plâng locuitorii orașului de lipsa spațiilor verzi, de praf, de poluare și mirosuri neplăcute și semnalează existența unor ghivece în jurul blocurilor cu tuia uscați și consideră că este momentul să ne gândim ce vrem de la dezvoltarea orașului și ce vrem să le oferim oamenilor, un trai civilizat, fără poluare, să oferim oamenilor spații verzi reale, nu desenate pe hârtie. Trebuie să avem un cadru legal strict care să protejeze spațiul verde existent și să ne asigurăm de faptul că tot ce va construi de acum încolo va respecta autorizația de construire și normele legale. Despre asta este vorba în acest proiect, despre a ne asigura de faptul că locuitorii vor avea parte de confort și de un trai civilizat.”
Are cuvântul dl. Demetrian R: „Am și eu câteva puncte de vedere unul de fond și câteva de formă, prin aprobarea acestui proiect se va modifica PUG al localității și acest lucru nu se poate realiza printr-o hotărâre a Consiliului Local în forma aceasta, ea trebuie să respecte o procedură legală privind avizele și mai sunt câteva aspecte de formă.
Se supune la vot: 8 voturi pentru și 10 abțineri (consilierii PRO ROMÂNIA și PNL).

Punctul 2:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: 18 voturi pentru.

Punctul 3:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: 18 voturi pentru.

Punctul 4:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: 18 voturi pentru.

Punctul 5:Se dă citire documentației.
Dl consilier Lorin Ionuț depune și dă citire amendamentului nr. 26006/10.05.2023.
Dl. Cazacu Silviu invocă prevederile art. 228 din Codul Administrativ și părăsește sala.
Se supune la vot amendamentul: 17 voturi pentru.
Se supune la vot proiectul modificat prin amendament: 17 voturi pentru.
Dl. Cazacu revine în sală.

Punctul 6:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: 18 voturi pentru.

Punctul 7:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: 18 voturi pentru.

Punctul 8:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: 18 voturi pentru.

Punctul 9:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: 18 voturi pentru.

Punctul 10:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: 18 voturi pentru.

Punctul 11:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: 18 voturi pentru.

Punctul 12:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: 18 voturi pentru.

Punctul 13:Se dă citire documentației.
Dl. Președinte de ședință Șutru Pavel depune și dă citire amendamentului nr.27573/16.05.2023.
Se supune la vot amendamentul: 18 voturi pentru.
Se supune la vot: 18 voturi pentru.

D-na consilier C. Păun are cuvântul: „îl întreb pe dl. Ivănescu care este statusul proiectului „Grădinița de vară”, când se va implementa? Când încep înscrierile? Dacă s-a decis ceva la nivelul școlilor?”
Dl. Ivănescu a început să răspundă după care a constatat faptul că este filmat de un consilier local și a refuzat să mai răspundă comunicând d-nei Păun C faptul că va răspunde în scris.

Se declară ședința închisă.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

p. Secretar general al orașului,
Dragotoniu Raluca

Document semnat.

Înregistrarea video a ședinței