Proces verbal

Încheiat azi 14.12.2022 ora 1000 cu ocazia ședinței extraordinare de îndată a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, care se desfășoară la Liceul „Radu Popescu” din str. Leordeni nr. 52, convocată prin Dispoziția Primarului nr. 559/13.12.2022 și adresa de convocare a consilierilor locali nr. 68590/14.12.2022. cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind avizarea Documentației de atribuire a Contractului de delegare a gestiunii activități de eliminare, prin depozitare, a deșeurilor provenite de pe raza orașelor/comunelor membre ale ADIGIDI; inițiator: Primarul orașului Popești-Leordeni - Petre Iacob.

Prezența este în conformitate cu tabelul anexă la dosarul de ședință.

Se dă citire ordinii de zi. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Se supune la vot procesul verbal al ședinței anterioare: unanimitate voturi pentru.

Se trece la dezbateri.

Punctul 1:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Se declară ședința închisă.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Document semnat.

Înregistrarea video a ședinței