Proces verbal

Încheiat azi 12.01.2023 ora 1100cu ocazia ședinței extraordinare de îndată a Consiliului Local al Orașului Popești-Leordeni, care se desfășoară la Liceul Teoretic „Radu Popescu” din str. Leordeni nr. 52, convocată prin Dispoziția primarului nr. 8/12.01.2023 și adresa de convocare a consilierilor locali nr. 1864/12.01.2023, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL 156 din 21.12.2022, privind aprobarea contractării unei finanțări rambursabile interne în valoare de pana la 150.000.000 lei (din care 101.193.009,69 lei pentru asigurarea finanțării proiectelor de investiții de interes local, iar diferența în valoare de pana la 48.806.990,31 suma formată din sold actual 45.602.483,71 lei și fond disponibil 3.204.506,60 lei, pentru refinanțarea datoriei publice locale) - inițiator primarul orașului - Petre Iacob.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea împuternicirii Asociației de Dezvoltare Intercomunitare pentru Transport Public București-Ilfov, de a înființa, organiza, exploata, monitoriza, gestiona și după caz, modifica serviciul public de transport feroviar de interes local - inițiator primarul orașului - Petre Iacob.

Prezența este în conformitate cu tabelul anexă la dosarul de ședință.

Se dă citire ordinii de zi. Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Se supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare: unanimitate voturi pentru.

Se trece la dezbateri.

Punctul 1:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 2:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Se declară ședința închisă.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar general al orașului,
Ichim Margareta

Document semnat.

Înregistrarea video a ședinței