Proces verbal

Încheiat azi 11.11.2022 ora 1300 cu ocazia ședinței extraordinare de îndată a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, care se desfășoară la Liceul „Radu Popescu” din str. Leordeni nr. 52, convocată prin Dispoziția Primarului nr. 518/11.11.2022 și adresa de convocare a consilierilor locali nr. 62269/11.11.2022, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului de burse și cuantumul acestora, acordate elevilor din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din orașul Popești-Leordeni pentru anul școlar 2022-2023; inițiator: consilier local Alexandru Ion.

Prezența este în conformitate cu tabelul anexă la dosarul de ședință.

Se dă citire procesului-verbal al ședinței anterioare.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Se dă citire ordinii de zi.
Se supune la vot: 12 voturi pentru și 5 voturi împotrivă (consilierii Alianței USR-PLUS).

Secretarul general al orașului Margareta Ichim expune în fața consiliului opinia motivată nr. 1/11.11.2022 la HCL nr. 132/09.11.2022.

Se trece la dezbateri.

Punctul 1:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: 12 voturi pentru și 5 voturi împotrivă (consilierii Alianței USR-PLUS).

Se declară ședința închisă.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar general UAT,
Ichim Margareta

Document semnat.

Înregistrarea video a ședinței