Proces verbal

Încheiat azi 07.06.2017 ora 15.00 cu ocazia ședinței ordinare a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, la sediul din sos. Oltenitei nr. 31A, convocata prin Dispoziția Primarului nr.152/30.05.2017, având următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință din cadrul Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni - inițiator Primar Petre Iacob.
  2. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de ocupare al funcțiilor publice din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Popești-Leordeni - inițiator Primar Petre Iacob.
  3. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție al bugetului de venituri și cheltuieli pe secțiuni de funcționare și respectiv de dezvoltare al orașului Popești-Leordeni la 31.03.2017 - inițiator Primar Petre Iacob.
  4. Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr.43/18.05.2016 privind aprobarea Detalierii Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General în vigoare, pentru punerea în aplicare a reglementarilor existente - inițiator Primar Petre Iacob.
  5. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării erorilor materiale de redactare din cuprinsul prevederilor Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului urbanistic General în vigoare, pentru orașul Popești-Leordeni - inițiator Primar Petre Iacob.
  6. Diverse.

Prezența este în conformitate cu tabelul anexa la dosarul de ședință.
Se dă citire procesului verbal al ședinței anterioare.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.
Se da citire ordinii de zi.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.
Se trece la dezbateri.

Punctul 1:
Se dă citire documentației.
Propuneri:

  • domnul consilier Șutru Pavel propune: Cazacu Silviu
  • domnul consilier Dogaru Ion propune: Trancioveanu Rafael.
Se supune la vot prima propunere, 14 voturi pentru, 2 voturi împotrivă (Radu Iosif și Dogaru Ion) și 1 o abținere (Niculae Anton).
Se supune la vot a doua propunere, 4 voturi pentru și 13 voturi împotrivă.

Punctul 2:
Se da citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 3:
Se da citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 4:
Se da citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 5:
Se da citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.

Punctul 6: Diverse.
Solicitarea domnului Zoarca Dumitru privind ocuparea temporara a domeniului public în suprafață de 2 mp în perioada iunie - octombrie, conform schiței anexate.
Se dă citire solicitării.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot, unanimitate voturi, pentru.
Consiliul local acordă aviz favorabil.
Adresa nr.3949/2017 a D.S.P județ Ilfov.
Se dă citire adresei.
Consiliul local a luat act de conținutul adresei.
Domnul consilier Tudor Dorel solicita alocarea unei sume la următoarea rectificare bugetară pentru achiziționarea unei instalații de climatizare în sala de consiliu.

Se declară ședința închisă.

Președinte de ședință,
Cazacu Silviu

Secretar,
Ichim Margareta