Proces verbal

Încheiat azi 6.02.2023, ora 1500cu ocazia ședinței extraordinare de îndată a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, care se desfășoară la Liceul „Radu Popescu” din str. Leordeni nr. 52, convocată prin Dispoziția primarului nr. 49/06.02.2023 și adresa de convocare a consilierilor locali nr. 6663/06.02.2023, cu următoarea ordine de zi:

  1. Proiect de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni nr. 136 din 09.11.2022 privind aprobarea Studiului de Oportunitate și indicatorilor tehnico-economici, a Planului de evoluție a tarifelor și taxelor și a Documentului de Poziție pentru proiectul „Sistem de Management Integrat al Deșeurilor în județul Ilfov - Componenta 1. Colectarea separată și transportul deșeurilor municipale”- inițiator Primarul orașului - Petre Iacob.

Prezența este în conformitate cu tabelul anexă la dosarul de ședință.

Se dă citire ordinii de zi.

Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Domnul consilier Bazac D. solicită menționarea la punctul 2 al dezbaterilor din procesul-verbal al ședinței anterioare, în sensul că corect era „Turean Octavian” și nu „Horeanu Alexandru”.

Se supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare cu modificările ulterioare: unanimitate voturi pentru.

Se trece la dezbateri.

Punctul 1:Se dă citire documentației.
Nu sunt obiecțiuni.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Se declară ședința închisă.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar general al orașului,
Ichim Margareta

Document semnat.

Înregistrarea video a ședinței