Proces verbal

Încheiat azi 2.02.2023, ora 1300cu ocazia ședinței extraordinare a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, care se desfășoară la Liceul „Radu Popescu” din str. Leordeni nr. 52, convocată prin Dispoziția primarului nr. 28/27.01.2023 și adresa de convocare nr. 4867/27.01.2023 a consilierilor locali, cu următoarea ordine de zi:

  1. (2) Proiect de hotărâre privind aprobarea Bugetului Inițial de venituri cheltuieli al Orașului Popești Leordeni pe anul 2023- inițiator Primarul orașului - Petre Iacob.
  2. (3) Proiect de hotărâre privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Popești-Leordeni- inițiator Primarul orașului - Petre Iacob.

Prezența este în conformitate cu tabelul anexă la dosarul de ședință.

Se dă citire ordinii de zi. Domnul consilier Cazacu Silviu propune suplimentarea ordinii de zi cu următoarele:

Se supune la vot propunerea: unanimitate voturi pentru.

Se supune la vot ordinea de zi așa cum a fost suplimentată: unanimitate voturi pentru.

Se supune la vot procesul-verbal al ședinței anterioare: unanimitate voturi pentru.

Primul proiect de pe suplimentare a ordinii de zi va deveni punctul unu și se va renumerota ordinea de zi.

Se trece la dezbateri.

Punctul 1:Se dă citire documentației.
Propuneri:
I. Alexandru I. propune: Șutru Pavel și Cazacu Florin.
II. Bazac D. propune: Horeanu Alexandru și Octavian Turean.
Se supune la vot propunerea I: 11 (unusprezece) voturi pentru și 8 (opt) abțineri
Se supune la vot propunerea II.: 8 (opt) voturi pentru și 11 (unusprezece) abțineri.

Punctul 2:Se dă citire documentației.
Se dă citire amendamentului depus de alianța USR-PLUS înregistrat sub nr. 5435/31.01.2023 și a amendamentului depus de consilierul local Cazacu Silviu înregistrat sub nr. 6194/02.02.2023.
Are cuvântul domnul consilier Horeanu Alexandru:
• Domnul viceprimar a spus că anul acesta se va termina iluminatul public de pe strada Biruinței, dar nu este prevăzut în buget.
• Domnul Pascu ne-a spus că atunci când va fi gata noul traseu de transport public de către ADI- Transport, se va face studiu de trafic, dar acesta va avea ca beneficiu ADI-Transport și Primăria nu îl va putea folosi.
• Referitor la grădina urbană s-a contraargumentat că se face parcul de la campus și noul parc de pe strada Leordeni, acestea nu intră la grădini urbane.
• Referitor la Fortul X noi dorim să se facă o acțiune de salubrizare și ecologizare. Doresc să-1 întreb pe doamnul Primar dacă facem solicitarea, ne va fi luată în considerare?
Răspunde doamnul primar: Consider că orice lucrări privind salubrizarea sunt normale și este firesc să le facem.
Se supun la vot cele 5 puncte din amendamentul depus de alianța USR-PLUS: 8(opt) voturi pentru (consilierii alianței USR-PLUS) 3(trei) abțineri (Târțău V. Lorin L, Mitran C.) și 8(opt) împotrivă.
Se supun la vot amendamentul depus de d-nul. Cazacu: unanimitate voturi pentru.
Se supune la vot proiectul de buget cu amendamentele aprobate: 12 (doisprezece) voturi pentru și 7(șapte) voturi împotrivă (consilierii alianței USR-PLUS).

Punctul 3:Se dă citire documentației.
Domnul consilier Alexandru Ion depune și dă citire amendamentului nr. 6196/02.02.2023.
Se supune la vot amendamentul: unanimitate voturi pentru.
Se supune la vot proiectul modificat cu amendamentul: unanimitate voturi pentru.

Punctul 4:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: unanimitate voturi pentru.

Punctul 5:Se dă citire documentației.
Se supune la vot: 11 (unusprezece) voturi pentru și 8(opt) abțineri, (consilierii alianței USR-PLUS).

Punctul 6:Diverse:
Propunere rețea școlară pe anul 2023 - 2024 - Consiliul local avizează această propunere spre a fi înaintată Inspectoratului Județean Școlar Ilfov.
Propunere amplasament pentru ocuparea temporară a domeniului public în vederea comercializării de mărțișoare - Consiliul Local avizează favorabil.
Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni a luat act de hotărârile consiliului de administrație al Societății UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL.
Domnul consilier Tureanu: Solicităm și documentele aferente hotărârilor Consiliului de Administrație al Societății UTILPUB PREST ECO SERV PPL SRL.
Doamna consilier Păun Cynthia: am o întrebare pentru domnul primar și anume: situația din ultimele 4 (patru) luni din Popești-Leordeni privind mirosul neplăcut și voiam să știu ce măsuri a întreprins Primăria, care este sursa și ce acțiuni am implementat în direcția aceasta, precum și dacă am primit vreun răspuns de la Garda de Mediu.
Răspunde domnul primar: Vă rog să veniți la sediul primăriei să vedeți documentele, cat și sesizările pe care le-am făcut către Garda de Mediu, Ministerul Mediului. Răspunsurile primite se referă la faptul că nu s-au depășit parametri. Acest miros nu este numai în Popești. Părerea mea este că provine de la groapa Vidra. Mâine suntem la Consiliul Județean Ilfov la ședință pentru această problemă: mirosul din Județul Infov.
Doamna Păun: ne puteți da un raport după? Vă rugăm ?
Domnule Primar: da.
Domnul consilier Tureanu Octavian: am înțeles că există în primărie un document primit de la Consiliu Județean prin care solicită primăriei să nu facă niciun fel de investiție la Fortul I. sau unul dintre ele pentru că este parte din sistemul de apărare a Municipiului București. Ne puteți pune la dispoziție acest document, doamna Ichim?
Răspunde d-na Ichim: Nu, pentru că aceste forturi fac parte dintr-o decizie CSAT, ați primit de la Serviciul Fond Funciar documentația de la Comisia de Inventariere tot ce aveam. Îl voi contacta pe d-nul. General-reprezentantul MAN pentru a solicita amănunte.
Are cuvântul domnul Nedelcu Gheorghe: am primit răspuns de la primării că anexele de la Lg. 165/2013 sunt secrete, în opinia mea acestea nu sunt secrete pentru că fac parte din actele care stau la baza constituirii sau reconstituirii dreptului de proprietate și vă rog să analizați acest aspect. În al doilea rând, în planșele noului PUG Societatea noastră a fost afectată prin schimbarea categoriei de folosință și am cerut să se pună la dispoziție nota de fundamentare. Al treilea: câinii comunitari.
Domnul președinte: domnule Nedelcu în adresa transmisă dvs. scrie clar că veți primi răspuns de la aparatul de specialitate.

Se declară ședința închisă.

Președinte de ședință,
Șutru Pavel

Secretar general al orașului,
Ichim Margareta

Document semnat.

Înregistrarea video a ședinței