Proiect de hotărâre
privind aprobarea Protocolului de cooperare între Județul Ilfov-Consiliul Județean Ilfov, Spitalul Clinic Județean Ilfov, Spitalul de Obstetrică Ginecologie Buftea și orașul Popești-Leordeni pentru realizarea proiectului de interes public „Ilfov, prin ochii tăi”

 • Având în vedere:
  • Raportul de specialitate nr. 27595/16.05.2023 al Compartimentului Sănătate Publică, din cadrul Direcției Educație și Sănătate Publică,
  • Raportul de aprobare al domnului Primar Petre IACOB, înregistrat sub nr. 27598/16.05.2023;
 • În conformitate cu prevederile:
  • Ordonanței de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legii nr. 273 din 29 iunie 2006 privind finanțele publice locale;
  • Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată cu modificările și completările;
  • Legii 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  • Art. 122 din Constituția României, republicată;
  • Art. 3 și 4 paragrafele 1-4 din Carta Europeană a autonomiei locale, adoptată la Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea 199/1997.
  • Art. 7 alin (2) din Legea 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Art.2 alin (2), art. 58, art. 64, art. 80 și art. 84 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislative pentru elaborarea actelor normative, republicată cu modificările și completările ulterioare.

Consiliul Local al Orașului Popești-Leordeni adoptă prezenta hotărâre:

 • Art. 1.– Se aprobă Protocolul de cooperare între Județul Ilfov - Consiliul Județean Ilfov, Spitalul Clinic Județean Ilfov, Spitalul de Obstetrică Ginecologie Buftea și orașul Popești-Leordeni pentru realizarea proiectului de interes public „Ilfov, prin ochii tăi”, conform Anexa 1.
 • Art. 2.– Se împuternicește domnul Primar - Petre IACOB în vederea semnării Protocolului de cooperare și a documentelor necesare îndeplinirii proiectului.
 • Art. 3.– Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția Educație și Sănătate Publică.
 • Art. 4.– Secretarul General al orașului va asigura comunicarea prezentei, conform competențelor legale.
Document semnat