Proiect de hotărâre
privind aprobarea programului „Aventură în natură”, destinat elevilor cu performanțe școlare deosebite, din cadrul unităților de învățământ de pe raza orașului Popești-Leordeni

 • Având în vedere:
  • Raportul de specialitate al Compartimentului învățământ Preuniversitar, înregistrat sub nr. 26321/11.05.2023;
  • Referatul de aprobare al domnului Primar Petre Iacob, înregistrat sub nr. 26322/11.05.2023
 • În conformitate cu prevederile:
  • Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
  • art. 103, alin. (2) și art, 105 alin. (2) și lit h) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011;
 • În temeiul art. 129 alin. (7), lit. a), d) și art. 196 alin. (1), lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

Consiliul Local al Orașului Popești-Leordeni adoptă prezenta hotărâre:

 • Art. 1.– Se aprobă programul „Aventură în natură”, destinat elevilor cu performanțe școlare deosebite, din cadrul unităților de învățământ de pe raza orașului Popești-Leordeni.
 • Art. 2.– Se aprobă bugetul pentru organizarea activității „Aventură în natură", în valoare estimată de maxim 180.000 lei.
 • Art. 3.– Direcția Educație și Sănătate Publică, prin Compartimentul învățământ Preuniversitar va asigura justificarea cheltuielilor.
 • Art. 4.– Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția Educație și Sănătate Publică, Serviciul Achiziții Publice, Investiții și Urmărire Contracte și Serviciul Financiar Buget.
 • Art. 5.– Secretarul general al orașului va asigura comunicarea prezentei, conform competențelor legale.
Document semnat