Proiect de hotărâre
privind aprobarea alipirii imobilelor din domeniul privat al orașului, având număr cadastral: 100794, 100795, 100819 și 103385, intabulate în cartea funciară a localității Popești-Leordeni

 • Având în vedere:
  • Referatul de aprobare numărul 26232/11.05.2023 întocmit de Primarul orașului Popești- Leordeni;
  • Raportul de specialitate numărul 26230/11.05.2023 al Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat;
 • Văzând referatul de admitere pentru dezmembrare imobil, aflat în domeniul privat al UAT Popești-Leordeni, din care reiese planul pentru alipire într-un singur imobil, respectiv 132660, cu numărul 179740/10.05.2023;
 • În conformitate cu prevederile:
  • a) art. 879 alin. (1) și (3), art. 880 alin. (1) din Codul Civil republicat cu modificările și completările ulterioare;
  • b) art. 25 alin. (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare cu numărul 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • c) art. 13 alin. (2) lit. s), art. 18 lit. e), art. 127-130 al Ordinul nr. 600/2023 pentru aprobarea Regulamentului de recepție și înscriere în evidențele de cadastru și carte funciară.
  • d) art. 129 alin. (2) lit. b) și c), alin. (6) lit. c), art.136 și art. 139 din OUG 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările ulterioare;

Consiliul Local al Orașului Popești-Leordeni adoptă prezenta hotărâre:

 • Art. 1.– Se aprobă alipirea imobilelor situate în intravilanul localității, identificate cu NC 100794,100795, 100819 și 103385 intabulate în cartea funciară a localității Popești-Leordeni rezultând imobilul cu NC 132660, având suprafața de 16.722mp, jud. Ilfov, oraș Popești-Leordeni, conform soluției propuse de ing. Militaru Cătălin din Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.
 • Art. 2.– Se împuternicește dl./dna........., în vederea reprezentării orașului Popești-Leordeni și a Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, în fața notarului public, precum și la Oficiul de Cadastru și Publicitate imobiliară Ilfov, pentru încheierea documentațiilor, semnarea și îndeplinirea tuturor formalităților legale și condițiilor de publicitate imobiliară, prevăzute de lege, în vederea dezmembrării loturilor menționate.
 • Art. 3.– Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat vor duce la îndeplinire prezenta.
 • Art. 4.– Secretarul general al orașului Popești-Leordeni va asigura comunicarea prezentei, potrivit competențelor.
Document semnat