Proiect de hotărâre
privind aprobarea Metodologiei de gestionare a locurilor de parcare aflate pe domeniul public sau privat al orașului Popești-Leordeni, precum și aplicarea unor măsuri contravenționale și/sau tehnico-administrative în ceea ce privește ocuparea fără drept a domeniului public sau privat al orașului Popești-Leordeni cu autovehicule de orice tip

 • Având în vedere:
  • a) Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 20658/18.04.2023 al Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat;
  • b) Referatului de aprobare 20754/18.04.2023, întocmit de Primarul orașului Popești-Leordeni;
 • În conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • În temeiul:
  • a) art.3 alin.1 lit. i), art.8 alini, art.27 alin. 1-3 și art.28 lit a) precum și în concordanță cu art. 27 din Legea 273/2006 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare;
  • b) OG 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;
  • c) art. 129, alin.(1), (2) lit.b), coroborat cu alin.(4) lit. c), art. 139, alin. (3), lit. g), art. 196 alin.(1), lit. a) din O.U.G nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Orașului Popești-Leordeni adoptă prezenta hotărâre:

 • Art. 1.– Se aprobă Metodologia de gestionare a locurilor de parcare aflate pe domeniul public sau privat al orașului Popești-Leordeni, precum și aplicarea unor măsuri contravenționale și/sau tehnico-administrative în ceea ce privește ocuparea fără drept a domeniului public sau privat al orașului Popești-Leordeni cu autovehicule de orice tip conform Anexelor (1-13), care fac parte integrantă din prezenta Hotărâre.
 • Art. 2.– Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat vor duce la îndeplinire prevederile prezentei Hotărâri.
 • Art. 3.– Începând cu data aprobării prezentei, HCL nr.127 din data de 25.10.2023 își încetează aplicabilitatea, precum și orice alte dispoziții contrare.
 • Art. 4.– Secretarul general al orașului Popești-Leordeni va asigura comunicarea prezentei Hotărâri, potrivit competențelor.
Document semnat