Proiect de hotărâre
privind aprobarea modificării Anexei nr.3 a H.C.L. nr.105/31.08.2022 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I) și a coridorului de expropriere pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reparații canal colector „Viscofil” și extindere rețea canalizare publică, prin expropriere canal și teren aferent acestuia pentru cauză de utilitate publică în orașul Popești-Leordeni, județul Ilfov”

 • Având în vedere Referatul de aprobare a domnului Primar Petre IACOB, înregistrată sub nr. 25473/09.05.2023, Raportul de specialitate al Serviciului Achiziții Publice, Investiții și Urmărire Contracte înregistrat sub nr. 25472/09.05.2023.
 • În baza:
  • Prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiții și lucrări de intervenții;
  • Prevederilor art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
  • Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local;
  • Prevederilor OUG nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene.
 • În temeiul: art. 129 alin. (4) lit. d) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ,cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Orașului Popești-Leordeni adoptă prezenta hotărâre:

 • Art. 1.– Se aprobă modificarea Anexei nr.3 a H.C.L nr.105/31.08.2022 pentru aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai Documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I) și a coridorului de expropriere pentru obiectivul de investiții „Modernizare și reparații canal colector „Viscofil” și extindere rețea canalizare publică, prin expropriere canal și teren aferent acestuia pentru cauză de utilitate publică în orașul Popești-Leordeni, județul Ilfov” conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 2.– Restul prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr.105/31.08.2022 rămân neschimbate.
 • Art. 3.– Primarul Orașului Popești-Leordeni, județul Ilfov împreună cu compartimentele din cadrul aparatului de specialitate va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
 • Art. 4.– Secretarul general al UAT va asigura comunicarea prezentei, conform competențelor legale.
Document semnat