Proiect de hotărâre
privind aprobarea programului și bugetului aferente organizării evenimentului „Ziua copilului - 1 iunie” 2023

 • Având în vedere:
  • Raport de specialitate nr. 24290/04.05.2023 al Biroului Cultură, Tineret și Sport din cadrul Direcției Educație și Sănătate publică,
  • Referatul de aprobare nr. 24303/04.05.2023 al domnului Primar Petre Iacob,
 • În temeiul prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
 • În baza:
  • art. 129, alin. (7), lit. e), alin. 9, lit. a) și art. 196, alin. (1), lit. a), din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Orașului Popești-Leordeni adoptă prezenta hotărâre:

 • Art. 1.– Se aprobă programul evenimentului „Ziua Copilului - 1 iunie” 2023 conform Anexa 1.
 • Art. 2.– Se aprobă bugetul estimat al evenimentului „Ziua Copilului - 1 iunie” 2023., în valoare de 150.000 lei.
 • Art. 3.– Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Primarul orașului Popești-Leordeni, prin aparatul de specialitate.
 • Art. 4.– Direcția Educație și Sănătate Publică, prin Biroul Cultură, Tineret și Sport, va asigura justificarea cheltuielilor.
 • Art. 5.– Secretarul orașului Popești-Leordeni va asigura comunicarea prezentei conform competențelor legale.
Document semnat