Proiect de hotărâre
privind aprobarea programului, bugetului și regulamentului aferente activității sportive „Cupa de fotbal - Ediția III - 2023”

 • Având în vedere:
  • Raport de specialitate nr. 23301/02.05.2023 al Biroului Cultură, Tineret și Sport din cadrul Direcției Educație și Sănătate publică,
  • Referatul de aprobare nr. 23304/02.05.2023 al domnului Primar Petre Iacob,
 • În conformitate cu prevederile:
  • Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,
 • În baza:
  • art. 105, alin. 1 și alin. 2, lit. h) din Legea educației naționale, cu modificările și completările ulterioare,
  • art. 129, alin. (7), lit. f), alin. 9, lit. a), art. 136, alin. (1) și art. 196, alin. (1), lit. a), din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Consiliul Local al Orașului Popești-Leordeni adoptă prezenta hotărâre:

 • Art. 1.– Se aprobă programul activității sportive „Cupa de fotbal - Ediția III 2023”, conform anexei 1.
 • Art. 2.– Se aprobă regulamentul activității sportive „Cupa de fotbal - Ediția III 2023”, conform anexelor nr. 2 și nr. 3, care fac parte din prezenta hotărâre.
 • Art. 3.– Se aprobă bugetul estimat al activității sportive „Cupa de fotbal - Ediția II 2023”, în valoare de 50.000 lei, care include: promovarea competiției, mingii speciale de fotbal, arbitrajul, asistență medicală, echipament sportiv pentru toți participanții la competiție și festivitatea de premiere (cupe, medalii, diplome).
 • Art. 4.– Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Primarul orașului Popești-Leordeni, Serviciul Financiar Buget, Serviciul Achiziții Publice, Investiții și Urmărire Contracte și Direcția Educație și Sănătate Publică.
 • Art. 5.– Direcția Educație și Sănătate Publică, prin Biroul Cultură, Tineret și Sport, va asigura justificarea cheltuielilor.
 • Art. 6.– Secretarul orașului Popești-Leordeni va asigura comunicarea prezentei conform competențelor legale.
Document semnat