Proiect de hotărâre
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII: BISERICĂ S/D+P, CORP ADMINISTRATIV S/D+P+2E, ANEXĂ PROVIZORIE CU FUNCȚIUNEA DE BISERICĂ P, AMENAJARE INCINTĂ, BRANȘAMENTE UTILITĂȚI”

 • Având în vedere avizul favorabil nr. 238/29/1F din 20.03.2023 al comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism a județului Ilfov, întrunită în ședința din data de 02.03.2023 și avizul arhitectului șef al județului Ilfov nr. 238/29/1F din 20.03.2023, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism, Amenajarea Teritoriului și Cadastru înregistrat sub nr.23.821/03.05.2023, referatul de aprobare a Primarului orașului Popești Leordeni nr. 23.822/03.05.2023;
 • Ținând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • În conformitate cu prevederile:
  • art.25, alin.(1) și art.47 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, modificată prin OUG nr.7/2011;
  • art.2, alin.(2) din Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • art.136, alin.(1), alin.(2), alin.(3), alin.(4) și art.196, alin.(1), lit.a) din O.U.G.nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Consiliul Local al Orașului Popești-Leordeni adoptă prezenta hotărâre:

 • Art. 1.– Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII: BISERICĂ S/D+P, CORP ADMINISTRATIV S/D+P+2E, ANEXĂ PROVIZORIE CU FUNCȚIUNEA DE BISERICĂ P, AMENAJARE INCINTĂ, BRANȘAMENTE UTILITĂȚI” situat în orașul Popești - Leordeni, strada Viilor, nr.68 (T52/8 - P2/1), identificat cu nr. cadastral 121956, pe terenul în suprafață de 2.358 mp aflat în proprietatea Parohia Popești conform contractului de donație autentificat sub nr.4.540/11.11.2019 încheiat la UNNP-SPN Apostol Alina Roxana și Ionescu Ovidia Janina.
 • Art. 2.– Prezenta documentație de urbanism are valabilitate 5 (cinci) ani de la data aducerii la cunoștință publică.
 • Art. 3.– Dacă în perioada de valabilitate sunt demarate lucrările de execuție, aceasta se prelungește până la finalizarea lucrărilor propuse prin documentație.
Document semnat