Proiect de hotărâre
privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Popești-Leordeni

  • Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane, Relații cu Publicul și IT înregistrat cu nr.24215/04.05.2023, referatul de aprobare al Primarului orașului Popești - Leordeni nr.24256/04.05.2023, privind stabilirea salariilor de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Popești - Leordeni și procesul verbal nr.24216/04.05.2023 întocmit de către reprezentanții salariaților;
  • În temeiul prevederilor art.I alin.(44) din Ordonanța de urgență nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare, prorogarea unor termene, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative, cu modificările și completările ulterioare, art.10 alin.(1) și alin.(4), art.11 alin.(1), alin.(2), alin.(3) și alin.(4) și art.12 alin.(1), din Legea - cadru nr.153/2017, privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare;
  • În conformitate cu art.136 alin.(1) din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Orașului Popești-Leordeni adoptă prezenta hotărâre:

  • Art. 1.– Începând cu data de 01.05.2023 se stabilesc salariile de bază ale funcționarilor publici și personalului contractual din cadrul aparatului de specialitate al Primarului orașului Popești - Leordeni conform anexei nr. 1 și anexei nr.2 care fac parte integrantă din prezentul proiect de hotărâre.
  • Art. 2.– Hotărârea Consiliului local nr. 18/02.02.2023 își încetează aplicabilitatea începând cu data de 01.05.2023.
  • Art. 3.– (1) Primarul orașului Popești - Leordeni, Serviciul Contabilitate - Salarizare și Serviciul Resurse Umane, Relații cu Publicul și IT vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
    (2) Comunicarea și aducerea la cunoștință publică a prezentei se vor face, potrivit competențelor, prin grija secretarului general al orașului Popești – Leordeni.
Document semnat