Proiect de hotărâre
privind prelungirea termenului de valabilitate a Contractului de închiriere nr.7461/25.05.2018

 • Având în vedere:
  • Cererea înregistrată sub nr. 22563/27.04.2023 prin care dl. [date cu caracter personal (persoană fizică)], solicită prelungirea termenului de valabilitate a Contractului de închiriere nr.7461/25.05.2018;
  • Referatul de aprobare numărul 23439/02.05.2023 întocmit de Primarul orașului Popești- Leordeni;
  • Raportul de specialitate numărul 23437/02.05.2023 al Direcției de administrare a domeniului public și privat;
 • În temeiul art. 129 alin. (2) lit. c) și art. 139 alin. (3) lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • Ținând cont de prevederile Contractului de închiriere nr.7461/25.05.2018;

Consiliul Local al Orașului Popești-Leordeni adoptă prezenta hotărâre:

 • Art. 1.– Se aprobă prelungirea termenului de valabilitate a Contractului de închiriere nr.7461/25.05.2018 pentru o perioadă de 5 (cinci) ani, începând cu data de 01.06.2023, prin încheierea actului adițional nr. 1 care face parte integrantă din prezenta Hotărâre.
 • Art. 2.– Secretarul General al U.A.T Popești-Leordeni cât și celelalte compartimente de specialitate din cadrul Primăriei orașului Popești-Leordeni vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Document semnat