Proiect de hotărâre
privind constituirea comisiei de monitorizare și control al modului de îndeplinire a obligațiilor asumate prin contractele de concesiune de către persoanele fizice și juridice

 • Având în vedere:
  • referatul de aprobare al domnului Petre IAC0B Primarul orașului Popești-Leordeni nr. 23406/02.05.2023;
  • raportul de specialitate al Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat nr. 23404/02.05.2023;
  • prevederile art. 326 alin. (1) , (2) și (3) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare;
 • În temeiul art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. g) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Orașului Popești-Leordeni adoptă prezenta hotărâre:

 • Art. 1.– Se constituie comisia de monitorizare și control al modului de îndeplinire a obligațiilor asumate prin contractele de concesiune de către persoanele fizice și juridice, în următoarea componență:
  -Președinte: George Adrian Ștefănescu - viceprimar
  -Membru: Bogdan Cernătescu - Director DADPP
  -Membru: Epure Nicoleta - inspector DADPP
  -Membru: Savu Petru - inspector DADPP
  -Membru: Neacșu Dumitru - inspector DADPP
  -Secretar: Petre Alina Georgiana
 • Art. 2.– Comisia își va desfășura activitatea până la data de 31.12.2023.
 • Art. 3.– (1) Comisia astfel constituită are dreptul în numele și pentru concedent să verifice respectarea obligațiilor asumate de concesionar. Concedentul are dreptul să inspecteze bunurile concesionate, să verifice stadiul de realizare a investițiilor, precum și modul în care este satisfăcut interesul public prin îndeplinirea prevederilor contractuale.
  (2) Verificarea se va exercita numai cu notificarea prealabilă a concesionarului și în condițiile stabilite în contract.
 • Art. 4.– Secretarul General al orașului Popești-Leordeni va asigura comunicarea prezentei hotărâri, conform competențelor legale.
Document semnat