Proiect de hotărâre
privind propunerea includerii obiectivului „Amenajare Parc si Zona de recreere în orașul Popești-Leordeni, jud. Ilfov” pe Lista de investiții pentru anul 2023, în vederea întocmirii documentației necesare procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilului - teren în suprafață de 3500 m.p. situat între str. Apusului și str. Echinocțiului, Tarlaua 55/5, identificat prin numerele cadastrale: 123440,123441,123560,132056,106550,102396 și 102326, pentru realizarea obiectivului mai sus menționat

 • Având în vedere:
  • Referatul de aprobare al domnului consilier local Alexandru Ion, înregistrat sub nr. 21587/21.04.2023;
 • Luând în considerare:
  • Dispozițiile Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local;
  • Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local;
  • Legea nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare;
 • În temeiul art.136 alin. (1), art. 139 alin. (3) lit. e), art.196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

Consiliul Local al Orașului Popești-Leordeni adoptă prezenta hotărâre:

 • Art. 1.– Se aprobă includerea obiectivului „Amenajare Parc si Zona de recreere în orașul Popești-Leordeni, jud. Ilfov”, pe Lista de investiții pentru anul 2023, în vederea întocmirii documentației necesare procedurii de expropriere pentru cauză de utilitate publică a imobilului - teren în suprafață de 3500 m.p. situat între str. Apusului și str. Echinocțiului, Tarlaua 55/5, identificat prin numerele cadastrale: 123440,123441,123560,132056,106550,102396 și 102326, pentru realizarea obiectivului mai sus menționat de către Serviciul Achiziții Publice, Investiții și Urmărire Contracte și a Serviciului Financiar - Buget la rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli si a listei de investiții pe anul 2023.
 • Art. 2.– Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul orașului Popești-Leordeni, prin aparatul de specialitate al acestuia după aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli si a listei de investiții pe anul 2023.
 • Art. 3.– Secretarul General al orașului Popești-Leordeni va asigura comunicarea prezentei, conform competențelor legale.
Document semnat