Proiect de hotărâre
privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCEREA TERENULUI ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII UNUI ANSAMBLU DE LOCUINȚE INDIVIDUALE P+1E+M CU FUNCȚIUNI COMPLEMENTARE, AMENAJARE CIRCULAȚII, ÎMPREJMUIRE ȘI UTILITĂȚI”

 • Având în vedere avizul favorabil nr. 6938/13/7F din 07.06.2022 al comisiei tehnice de amenajare a teritoriului și de urbanism a județului Ilfov, întrunită în ședința din data de 24.05.2022 și avizul arhitectului șef nr. 6938/13/7F din 07.06.2022, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism Amenajarea Teritoriului și Cadastru înregistrat sub nr. 36.651 din 05.07.2022, referatul de aprobare al Primarului orașului Popești-Leordeni nr. 6740 din 20.04.2022;
 • Ținând seama de prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
 • În conformitate cu prevederile:
  • art.25, alin. (1) și art.47 din Legea nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, modificată prin OUG nr.7/2011 ;
  • art.2, alin.(2) din Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • art.136, alin. (1), alin.(2), alin(3), alin (4) și art.196, alin (1), lit. a) din O.U.G. nr.57/2019 privind Codul administrativ.

Consiliul Local al Orașului Popești-Leordeni adoptă prezenta hotărâre:

 • Art. 1.– Se abrogă H.C.L. nr. 101/12.08.2022.
 • Art. 2.– Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru obiectivul „Introducerea terenului în intravilan în vederea construirii unui ansamblu de locuințe individuale P+1E+M cu funcțiuni complementare, amenajare circulații, împrejmuire și utilități” amplasat în orașul Popești-Leordeni, strada De 652, ( T 47, P 659/10) nr.cadastal 6499 în suprafață de de 22.500,00 mp este în proprietatea S.C. VER INTERMED SRL conform contractului de vânzare-cumparare autentificat sub nr. 5895.11.2018 încheiat la UNNPR CNPB SPN Schuster & Schuster cu sediul în București, sector 3.
 • Art. 3.– Prezenta documentație de urbanism are valabilitate 5 (cinci) ani de la data aducerii la cunoștință publică.
 • Art. 4.– Dacă în perioada de valabilitate sunt demarate lucrările de execuție, aceasta se prelungește până la finalizarea lucrărilor propuse prin documentație.
Document semnat