Proiect de hotărâre
privind aprobarea rectificării nr. 1 a bugetului local de venituri cheltuieli al Orașului Popești Leordeni pe anul 2021

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Examinând proiectul de hotărâre privind Rectificarea nr. 1 a Bugetului de venituri cheltuieli al Orașului Popești-Leordeni pe anul 2021 pe capitole, subcapitole, titluri, articole, alineate - proiect inițiat de primarul orașului Popești-Leordeni;
 • Având în vedere:
  • Referatul de aprobare al Primarului înregistrat cu nr. 42727/24.08.2021, raportul de specialitate al Șefului de Serviciu Financiar Buget înregistrat cu nr. 42724/24.08.2021;
  • Procesul-verbal de afișare al Bugetului local rectificat nr. 1, înregistrat cu nr. 42739/24.08.2021;
 • Luând act de Legea 273/2006, cu modificările completările ulterioare;
 • Având în vedere prevederile Legii nr. 15/08.03.2021, privind Bugetul de stat pe anul 2021 și prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările completările ulterioare,

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă Rectificarea nr. 1 a Bugetului local de Venituri și Cheltuieli al Orașului Popești- Leordeni pe anul 2021, ce constă în virări de credite, cu o influență pozitivă de 11.033.424 lei la Secțiunea de dezvoltare, conform anexei nr. 1 (Buget de venituri și cheltuieli) si anexei nr. 2 (Lista de investiții) ce fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 2. – Celelalte anexe ale Bugetului local de Venituri si Cheltuieli al Orașului Popesti-Leordeni pe anul 2021 rămân neschimbate.
 • Art. 3. – Prezenta hotărâre și anexele care fac parte integrantă, se comunică Prefectului Județului Ilfov în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate și se aduce la cunoștință publică prin publicarea pe site-ul instituției www.ppl.ro în termen maxim de 5 zile lucrătoare de la data aprobării, prin grija secretarului.
Document semnat