Proiect de hotărâre
privind acordarea unui pachet cu cărți și rechizite școlare elevilor înscriși în clasa pregătitoare, pentru anul școlar 2021-2022 în unitățile de învățământ de stat din orașul Popești-Leordeni

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere:
  • Raportul de specialitate al Compartimentului Educație și al Direcției de Asistență Socială înregistrat sub nr. 40402 din 10.08.2021;
  • Referatul de aprobare al domnului Primar Petre Iacob, înregistrat sub nr. 40415 din 10.08.2021;
 • În conformitate cu prevederile:
  • art. 20 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  • art. 51 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • art. 28 alin. (1), (2) și (3), art. 40 alin. (1) și (2) și art. 66 alin. (4) din Legea nr. 292/2011 privind asistența socială, cu modificările și completările ulterioare;
  • Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
 • În temeiul art. 129, alin. (1) și alin. (7), lit. a) și art. 196, alin. (1), lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă acordarea unui pachet cu cărți și rechizite școlare, elevilor înscriși în clasa pregătitoare, pentru anul școlar 2021-2022, în unitățile de învățământ de stat din orașul Popești-Leordeni.
 • Art. 2. – Se aprobă conținutul pachetului cu cărți și rechizite școlare, conform anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 3. – Se aprobă un număr de maxim 300 de pachete cu o valoare de maxim 100 lei/pachet.
 • Art. 4. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Educație, Cultură și Protecție Civilă, Direcția de Asistență Socială, Serviciul Achiziții Publice și Investiții Locale, Serviciul Financiar Buget și Directorii școlilor implicate (Școala Gimnazială „Ioan Bădescu”, Școala Gimnazială Nr. 3 și Liceul Teoretic „Radu Popescu”).
 • Art. 5. – Secretarul general UAT va asigura comunicarea prezentei, conform competențelor legale.
Document semnat