Proiect de hotărâre
privind aprobarea metodologiei de acordare și a cuantumului gratuității la transportul urban cu metroul, pentru beneficiarii Legii nr. 448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

  • Având în vedere Raportul de specialitate al Direcției de Asistență Socială Popești-Leordeni, înregistrat sub nr. 40284/10.08.2021 precum si Referatul de aprobare al Primarului orașului Popești-Leordeni, înregistrat sub nr. 40285/10.08.2021;
  • În conformitate cu prevederile Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  • Ținând seama de prevederile Ordinului nr. 1026/2021 privind aprobarea tarifelor de călătorie;
  • În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. (7), lit. b) și art. 139, alin. (1) din O.U.G. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Hotărăște:

  • Art. 1. – Se aprobă metodologia de acordare a gratuității la transportul cu metroul, beneficiarilor Legii nr. 448/2006, privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  • Art. 2. – Cu data prezentei HCL nr. 11/22.02.2021 se abrogă.
  • Art. 3. – Direcția de Asistență Socială și Serviciul Financiar Buget vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
  • Art. 4. – Secretarul General al orașului Popești-Leordeni va asigura comunicarea prezentei, conform competențelor legale.
Document semnat