Proiect de hotărâre
privind acoperirea definitivă a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2020 din excedentul anilor precedenți

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni,

 • Având în vedere:
  • Referatul de aprobare al Primarului orașului Popești-Leordeni, înregistrat sub numărul 306/05.01.2021;
  • Raportul de specialitate al șefului serviciului Financiar Buget, înregistrat sub numărul 174/04.01.2021, privind acoperirea definitivă din excedentul bugetului local a deficitului secțiunii de dezvoltare pe anul 2020;
  • Ordinul Ministerului Finanțelor Publice nr. 3155/15.12.2020 pentru aprobarea normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2020;
  • Prevederile Legii nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale cu modificările și completările ulterioare;
 • În temeiul:
  • Prevederilor art.129, alin. (4), lit. f), din OUG nr. 57/2019 - privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă acoperirea întregului deficit al secțiunii de dezvoltare în suma de 59.140.026,01 lei din excedentul anilor precedenți.
 • Art. 2. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Primarul orașului Popești-Leordeni, Secretarul General al orașului Popești-Leordeni, Serviciul Financiar Buget și de aparatul de specialitate al primarului orașului Popești-Leordeni.
Document semnat