Proiect de hotărâre
privind acordarea de mandate speciale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov

Consiliul Local al orașului Popești-Leordeni,

 • Având în vedere referatul de aprobare al Primarului nr. 37230/22.07.2021 și raportul de specialitate al D.A.D.P.P. nr. 37229/22.07.2021;
 • În conformitate cu prevederile:
  • Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • Legii nr. 92/2007 a serviciilor de transport public local;
  • Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului;
 • În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d), alin. (7) lit. n) şi art. 139 alin.(3) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ,

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti-Ilfov, ca în numele şi pe seama Oraşului Popesti-Leordeni, să elaboreze și să aprobe Studiul de oportunitate privind delegarea serviciului public de transport local de călători în Regiunea Bucuresti–Ilfov.
 • Art. 2. – Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti–Ilfov, ca în numele și pe seama Oraşului Popești-Leordeni, să aprobe Regulamentul pentre efectuarea serviciului public de transport local de călători în regiunea București–Ilfov prin curse regulate în Mun.București și Jud. Ilfov și Caietul de Sarcini al Serviciului de Transport Public Local de Persoane prin curse regulate în Mun.București și Jud. Ilfov.
 • Art. 3. – Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov, ca în numele și pe seama Oraşului Popesti-Leordeni, să aprobe documentația de atribuire privind delegarea de gestiune a Serviciului Public de Transport Local de călători în Regiunea București–Ilfov.
 • Art. 4. – Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti–Ilfov, ca în numele și pe seama Oraşului Popesti-Leordeni să aprobe Contractele de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători în regiunea București–Ilfov pe o perioadă de 10 ani, împreună cu anexele acestora.
 • Art. 5. – Se aprobă gestiunea directă ca modalitate de gestiune a serviciului public de transport local de călători în regiunea Bucuresti–Ilfov.
 • Art. 6. – Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti-Ilfov, ca în numele și pe seama Oraşului Popesti-Leordeni, să atribuie direct serviciul public de transport local de călători şi semneze Contractele de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători în regiunea București–Ilfov pe o perioadă de 10 ani cu operatorii regionali Societatea de Transp SA, Ecotrans STCM SRL şi Serviciul de Transport Voluntari SA.
 • Art. 7. – Se acordă mandat special Preşedintelui Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti–Ilfov pentru ca în numele și pe seama Oraşului Popești-Leordeni să semneze Contractele de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători în regiunea București–Ilfov pe o perioadă de 10 ani Societatea de Transport București STB SA, Ecotrans STCM SRL și Serviciul de Transport Voluntari SA.
 • Art. 8. – Se acordă mandat Dlui PETRE IACOB, Primarul Oraşului Popesti Leordeni, reprezentant al oraşului Popesti-Leordeni în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucuresti–Ilfov pentru ca în numele și pe seama Oraşului Popesti-Leordeni, în calitate de beneficiară a serviciului de transport public, să semneze Contractele de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători în regiunea București–Ilfov pe o perioadă de 10 ani cu Societatea de Transport București STB SA, Ecotrans STCM SRL și Serviciul de Transport Voluntari SA.
 • Art. 9. – Contractele de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători în regiunea Bucureşti–Ilfov împreună cu anexele și documentele asociate acestora precum și Studiul de oportunitate privind delegarea servicului public de transport local de călători în Regiunea Bucuresti–Ilfov se constituie în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 10. – Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București–Ilfov, ca în numele și pe seama Oraşului Popesti-Leordeni, să aprobe stabilirea, ajustarea sau modificarea preţurilor şi tarifelor, după caz, în condițiile legii speciale, cu respectarea normelor metodologice/procedurilor elaborate și aprobate de autoritățile de reglementare competente, potrivit art. 8 alin. (3) lit. k) din Legea nr. 51/2006.
 • Art. 11. – Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucureşti–Ilfov, ca în numele şi pe seama Oraşului Popesti-Leordeni, să refuze, în condiții justificate, aprobarea preţurilor şi tarifelor propuse de operator, potrivit art. 9 alin. (2) lit. g) din Legea nr. 51/2006.
 • Art. 12. – Se acordă mandat Dlui PETRE IACOB, Primarul Oraşului Popesti-Leordeni, reprezentant al oraşului Popesti-Leordeni în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București–Ilfov, să își exprime votul în cadrul Adunării Generale a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București–Ilfov în sensul celor stabilite în prezenta hotărâre.
 • Art. 13. – Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București–Ilfov, ca în numele și pe seama Oraşului Popesti-Leordeni, să aprobe Actul Adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători nr. 4/14.05.2021, încheiat cu operatorul SC Regio Serv Transport SRL conform Anexei 1.
 • Art. 14. – Se acordă mandat special Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București–Ilfov, ca în numele și pe seama Oraşului Popesti-Leordeni să semneze Actul Adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători nr. 4/14.05.2021, încheiat cu operatorul SC Regio Serv Transport SRL
 • Art. 15. – Se acordă mandat special Preşedintelui Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București–Ilfov pentru ca în numele și pe seama UAT Popesti-Leordeni, să semneze Actul Adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători nr. 4/14.05.2021, încheiat cu operatorul SC Regio Serv Transport SRL.
 • Art. 16. – Se acordă mandat Dlui IACOB PETRE, Primarul Oraşului Popești Leordeni, reprezentant al oraşului Popești-Leordeni în Adunarea Generală a Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public Bucuresti–Ilfov, ca în numele și pe seama UAT Popesti-Leordeni, să semneze Actul Adițional nr. 1 la Contractul de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de călători nr. 4/14.05.2021, încheiat cu operatorul SC Regio Serv Transport SRL.
 • Art. 17. – Se abrogă Hotărârea Consiliului Local al oraşului Popesti-Leordeni nr. 13/18.01.2019.
 • Art. 18. – Se aprobă plata contribuției pe anul 2021 datorată Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București–Ilfov de către UAT Popeşti-Leordeni, conform Anexei 2.
 • Art. 19. – Primarul oraşului Popesti-Leordeni, prin direcțiile din cadrul aparatului de specialitate va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
Document semnat