Proiect de hotărâre
privind schimbarea temporară a destinației spațiului în care va funcționa Centrul de vaccinare împotriva COVID-19, situat în Strada Leordeni numărul 52, oraș Popești-Leordeni, pe perioada derulării campaniei de vaccinare

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni,

 • Având în vedere:
  • a) Referatul de aprobare numărul 252/05.01.2021 întocmit de Primarul orașului Popești- Leordeni;
  • b) Raportul de specialitate numărul 251/05.01.2021 al Direcției de administrare a domeniului public și privat;
 • În temeiul:
  • a) Hotărârii nr. 1031/2020 privind aprobarea Strategiei de vaccinare împotriva COVID-19 în România;
  • b) Punctului numărul VII alineatul 2 Normele privind autorizarea, organizarea și funcționarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19, din 21.12.2020, aprobate prin Ordinul nr. 2171/18 l/M.223/4380/2020 pentru stabilirea Normelor privind autorizarea, organizarea și funcționarea centrelor de vaccinare împotriva COVID-19;
  • c) Articolului 129 alin. (1), alineatul (2) litera d), alineatul (7) litera c), articolul 136 și articolul 139 alineatul (3), articolul 196 din Ordonanța de Urgență numărul 57/2019 privind Codul administrativ, republicat și cu modificările ulterioare,

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă schimbarea temporară a destinației spațiului în care va funcționa Centrul de vaccinare împotriva COVID-19, situat în Strada Leordeni numărul 52, oraș Popești-Leordeni, pe perioada derulării campaniei de vaccinare, din sala de sport în structură medicală-centru de vaccinare, conform specificațiilor din Memoriul Tehnic regăsit în Anexa 1, parte integrantă din prezenta Hotărâre.
 • Art. 2. – Primarul orașului Popești-Leordeni, prin aparatul de specialitate vor duce la îndeplinire prezenta.
 • Art. 3. – Secretarul general al Unității Administrativ-Teritoriale Popești-Leordeni va asigura comunicarea prezentei, potrivit competențelor.
Document semnat