Proiect de hotărâre
privind acordarea denumirii de stradă drumului de exploatare De 907/2 în strada Hotarului din orașul Popești-Leordeni

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

  • Având în vedere Referatul de specialitate al Serviciului Urbanism și Amenajarea Teritoriului, înregistrat sub nr. 4951/28.01.2020 și Referatul de aprobare, înregistrat sub nr.4952/28.01.2020 al primarului orașului Popești-Leordeni;
  • În baza prevederilor art. 2, lit. d) din Ordonanța nr. 63/2002, privind atribuirea sau schimbarea de denumiri, cu modificările și completările ulterioare;
  • În temeiul dispozițiilor art. 129, alin. (6), lit c), art. 139, alin (3), lit. e) și art. 196, alin. (1), lit. a), din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Hotărăște:

  • Art. 1. – Se aprobă acordarea denumirii de stradă drumului de exploatare De 907/2 în Strada Hotarului, din orașul Popești-Leordeni, jud.Ilfov, conform anexei care face parte din prezenta hotărâre.
  • Art. 2. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de către Primarul orașului Popești-Leordeni, prin Serviciul Urbanism și Amenajarea Teritoriului, Serviciul Registrul Agricol, Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor, Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat și Direcția Impozite și Taxe Locale.
  • Art. 3. – Secretarul general UAT va asigura comunicarea prezentei, conform competențelor legale.
Document semnat