Proiect de hotărâre
privind aprobarea Caietului de Sarcini și a Strategiei Locale de Dezvoltare a Serviciului de iluminat Public din orașul Popești-Leordeni

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere Referatul de aprobare al domnului primar, înregistrat sub nr. 5752/30.01.2020, Raportul de specialitate al Serviciului Achiziții Publice și Investiții înregistrat sub nr. 5749/30.01.2020;
 • în baza:
  • prevederilor Legii nr. 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice;
  • prevederile art. 9 alin. (1) din Legea 230/2006 - a serviciului de iluminat public cu modificările și completările ulterioare;
  • prevederile Ordinului 87/2007 al Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Publice de Gospodărie Comunala (ANRSC);
 • În temeiul art. 129, alin (4), lit. d), din OUG 57/2019- privind Codul Administrativ.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă Caietul de Sarcini și Strategia Locală de Dezvoltare a Serviciului de iluminat Public din orașul Popești-Leordeni, conform anexelor 1 și 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 2. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Primarul Orașului Popești-Leordeni, Secretarul Orașului Popești-Leordeni, și de aparatul de specialitate al primarului Orașului Popești-Leordeni.
Document semnat