Proiect de hotărâre
privind acceptarea unei sponsorizări a SC ARIMEX SRL în valoare de 11.000 RON pentru SPORT CLUB POPEȘTI-LEORDENI

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

  • Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Juridic, Monitorizare Proceduri Administrative și Arhivă înregistrat cu nr.6420/03.02.2020 și referatul de aprobare al primarului orașului Popești-Leordeni înregistrat sub nr.6422/03.02.2020;
  • În conformitate cu prevederile Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislative privind elaborarea actelor normative,republicată,cu modificările și completările ulterioare;
  • Ținând cont de prevederile Legii nr.32/1994 privind sponsorizarea cu modificările și completările ulterioare și ale Ordinului Ministerului Finanțelor nr. 994/1994 privind aprobarea instrucțiunilor pentru aplicarea Legii nr. 32/1994;
  • Având în vedere prevederile Legii educației fizice și sportului nr. 69/2000 cu modificările și completările ulterioare;
  • Ținând seama de adresa nr. 120/30.01.2020 înregistrată la Primăria orașului Popești-Leordeni cu nr. 5756/30.01.2020 aparținând SPORT CLUB POPEȘTI-LEORDENI referitor la încheierea unui contract de sponsorizare cu SC ARIMEX SRL în valoare totală de 11.000 ron;
  • În baza art. 129, alin. (7), lit. f), art. 136, alin. (1), art. 196, alin. (1),l it.a) și art. 291 din OUG nr.57/2019 privind Codul Administrativ.

Hotărăște:

  • Art. 1. – Se acceptă sponsorizarea din partea SC ARIMEX SRL,în valoare totală de 11.000 ron, pentru clubul sportiv SPORT CLUB POPEȘTI-LEORDENI, conform contractului de sponsorizare prevăzut în Anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  • Art. 2. – Se împuternicește directorul general al clubului sportiv SPORT CLUB POPEȘTI-LEORDENI să semneze contractul de sponsorizare.
  • Art. 3. – Directorul General al clubului sportiv SPORT CLUB POPEȘTI-LEORDENI va duce la îndeplinire cele prevăzute în prezenta hotărâre.
  • Art. 4. – Secretarul orașului Popești-Leordeni va asigura comunicarea prezentei, conform competențelor legale.
Document semnat