Proiect de hotărâre
privind aprobarea Planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul Orașului Popești-Leordeni, județul Ilfov, pentru anul 2020

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere:
  • Referatul de aprobare al Primarului Oraș Popești-Leordeni nr. 6200/31.01.2020;
  • Raportul de specialitate nr. 6204/31.01.2020, al Direcției de Asistență Socială Popești-Leordeni, cu propunerea de aprobare a Planului anual de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul localității, pentru anul 2020;
  • Prevederile art. 5 din Anexa nr. 2 din Hotărârea de Guvern nr. 797/2017 pentru aprobarea regulamentelor-cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;
  • Prevederile OUG 57/2019, privind Codul Administrativ, art. 196 alin. (1), litera a).

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă Planul anual de acțiune privind serviciile sociale acordate la nivelul orașului Popești-Leordeni, pentru anul 2020, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 2. – Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Direcția de Asistență Socială Popești-Leordeni.
 • Art. 3. – Secretarul orașului Popești-Leordeni va asigura comunicarea prezentei, conform competențelor legale.
Document semnat