Proiect de hotărâre
privind aprobarea creditelor de angajament destinate obiectivelor de investiții din Oraș Popești-Leordeni în perioada 01.01.2021-31.12.2022

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni,

  • Având în vedere referatul de aprobare al domnului primar Petre Iacob, înregistrată sub nr. 61070/18.12.2020, Raportul de specialitate al Serviciului Achiziții Publice și Investiții înregistrat sub nr. 61067/18.12.2020;
  • În baza prevederilor art. 4 alin. (5), (6) din Legea nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;
  • În temeiul prevederilor art. 129, alin. (4), lit. f), din OUG 57/2019 - privind Codul Administrativ,

Hotărăște:

  • Art. 1. – Se aprobă creditele de angajament, destinate obiectivelor de investiții din Orașul Popești-Leordeni, în perioada 01.01.2021-31.12.2022, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  • Art. 2. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Primarul Orașului Popești-Leordeni, Secretarul General al Orașului Popești-Leordeni, Administratorul Public al Orașului Popești-Leordeni, Serviciul Financiar Buget, Serviciul de Achiziții Publice și Investiții și de aparatul de specialitate al primarului Orașului Popești-Leordeni.
Document semnat