Proiect de hotărâre
privind alegerea președintelui de ședință din cadrul Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni,

  • Având în vedere raportul de specialitate al Serviciului Administrație Publică, Autorizare, Autoritate Tutelară, înregistrat sub nr. 61052/18.12.2020 și referatul de aprobare înregistrat sub nr. 61053/18.12.2020 al Primarului orașului Popești-Leordeni;
  • În baza prevederilor art. 123, alin. (1), din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
  • În temeiul dispozițiilor art. 129, alin(1) și art. 196 alin (1) lit. a) din Ordonanța de Urgență nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

Hotărăște:

  • Articol unic. – Se aprobă alegerea președintelui de ședință din cadrul Consiliului Local al orașului Popești-Leordeni, domnul consilier ................ .
Document semnat