Proiect de hotărâre
privind aprobarea modului de exercitare a dreptului de acces al furnizorilor de rețele de comunicații electronice pe proprietatea publică sau privată a orașului Popești-Leordeni

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere Referatul de aprobare al domnului Primar Petre IACOB, înregistrat sub nr. 59914 din 26.11.2019, Raportul de specialitate al Compartimentului Situații de Urgență, Protecție Civilă și Protecția Muncii din cadrul Serviciului Educație, Cultură și Protecție Civilă înregistrat sub nr. 59302 din 22.11.2019;
 • în conformitate cu prevederile:
  • art. 6 alin. (4) din Legea nr. 159/2016 privind regimul infrastructurii fizice a rețelelor de comunicații electronice, precum și stabilirea unor măsuri pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice;
  • Legii nr. 154/2012 privind regimul infrastructurii rețelelor de comunicații electronice,
  • art. 1, alin. (1) din Decizia președintelui Autorității Naționale pentru Administrare și Reglementare în Comunicații nr. 997/2018;
  • art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. c) și d), alin .(4), lit. c), din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 • în temeiul art. 129, alin. (7), lit. d), art. 136, alin. (1) și art. 196, alin. (1), lit. a), din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă REGULAMENTUL privind stabilirea condițiilor în care se realizează accesul pe proprietatea publică sau privată a orașului Popești-Leordeni, în vederea instalării întreținerii/înlocuirii sau mutării rețelelor de comunicații electronice sau a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora, modul de utilizare partajată a elementelor de infrastructură, precum și măsurile privind construirea de rețele de comunicații electronice, prevăzut în anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 2. – Se aprobă TARIFELE percepute pentru exercitarea dreptului de acces pe, deasupra, în sau sub proprietatea publică sau privată a orașului Popești-Leordeni, prevăzute în anexa nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 3. – Se aprobă modelul de CONTRACT de acces pe proprietatea publică sau privată a orașului Popești-Leordeni pentru instalarea rețelelor de comunicații electronice, conform anexa nr. 3, parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 4. – Se împuternicește Primarul orașului Popești-Leordeni, domnul Petre IACOB și aparatul de specialitate pentru a semna toate documentele cu implicație și contractele de acces pe proprietatea publică/privată a unității administrativ teritoriale în vederea instalării, întreținerii, înlocuirii sau mutării rețelelor publice de comunicații electronice ori a elementelor de infrastructură necesare susținerii acestora, în formă autentică, încheiate ca urmare a prevederilor prezentei hotărâri.
 • Art. 5. – Primarul, prin serviciile de specialitate din cadrul Primăriei orașului Popești-Leordeni, va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
 • Art. 6. – Secretarul General al orașului Popești-Leordeni va asigura comunicarea prezentei conform competențelor legale.
Document semnat