Proiect de hotărâre
privind Organizarea rețelei școlare din orașul Popești-Leordeni pentru anul școlar 2021-2022 în vederea obținerii avizului conform al Inspectoratului Școlar Ilfov

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

  • Având în vedere:
    • Raportul de specialitate al Compartimentului Educație din cadrul Serviciului Educație, Cultură și Protecție civilă, înregistrat sub nr. 56064 din data de 19.11.2020, Referatul de aprobare al Primarului orașului Popești-Leordeni înregistrat sub nr. 56069 din data de 19.11.2020;
  • În temeiul:
    • art. 19 alin. (4), art. 94 alin. (2) lit. d), art. 95 alin. (1) lit. o), Capitolul III - Rețeaua școlară din Legea Educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
    • art. 136 alin. (1), art. 196 alin. (1), lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Hotărăște:

  • Art. 1. – Se aprobă Organizarea rețelei școlare din orașul Popești-Leordeni pentru anul școlar 2021-2022, în vederea obținerii avizului Inspectoratului Școlar Ilfov, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din hotărâre.
Document semnat