Proiect de hotărâre
privind stabilirea domeniilor serviciilor publice și locul în care persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social au obligația de a presta lunar activități în folosul comunității

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

  • Având în vedere referatul de specialitate al Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat înregistrat sub nr. 4986/28.01.2020 referatul de specialitate al Direcției de Asistență Socială înregistrat sub nr. 3909/22.01.2020 și Raportul de aprobare al Primarului înregistrată sub nr. 4987/28.01.2020;
  • în conformitate cu prevederile art. 6, alin. (2), din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;
  • în temeiul O.U.G. 57/2019, art. 129 alin. (1), art. 196 alin. (1), lit. a).

Hotărăște:

  • Art. 1. – Se stabilesc domeniile serviciilor publice și locurile în care persoanele majore apte de muncă din familia beneficiară de ajutor social au obligația de a presta lunar activități în folosul comunității pe raza administrativ-teritorială a orașului Popești-Leordeni, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  • Art. 2. – (1) Prestarea activităților prevăzute la art. 1, se va face în cadrul Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat al orașului Popești-Leordeni, având în vedere vârsta, sexul, starea sănătății și pregătire profesională a prestatorului.
    (2) Evidența și supravegherea persoanelor care prestează activități în folosul comunității se va face prin grija Direcției de Administrare a Domeniului Public și Privat al orașului Popești-Leordeni.
  • Art. 3. – Primarul, prin Direcția de Administrare a Domeniului Public și Privat va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.
  • Art. 4. – Prezenta hotărâre va fi comunicată Instituției Prefectului Județului Ilfov pentru obținerea vizei de legalitate și tuturor părților interesate, în termenul prevăzut de lege prin grija Secretarului.
Document semnat