Proiect de hotărâre
privind aprobarea programului și bugetului activității „Cercuri de lectură”

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni.

 • Având în vedere:
  • Raportul de specialitate al Compartimentului Educație înregistrat sub nr. 3706/22.01.2020;
  • Referatul de aprobare al domnului Administrator public Florin Preda, înregistrat sub nr. 4745/27.01.2020;
 • În conformitate cu prevederile:
  • Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;
  • art.58, alin. (2) și art. 103 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011;
 • în temeiul art. 129 alin. (7), lit. a), d) și art. 196 alin. (1), lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
 • în baza art. 136, alin. (1) din Ordonanța de urgență nr. 57/2019 privind Codul administrativ.

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă programul activității „Cercuri de lectură”, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 2. – Se aprobă bugetul pentru organizarea activității „Cercuri de lectură”, în valoare estimată de 19.500 lei, conform anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 3. – Serviciul Educație, Cultură și Protecție Civilă, prin Compartimentul Educație va asigura justificarea cheltuielilor.
 • Art. 4. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Primarul orașului Popești-Leordeni, Serviciul Educație, Cultură și Protecție Civilă, Serviciul Achiziții Publice și Investiții Locale, Serviciul Financiar Buget și Direcția Contabilitate.
 • Art. 5. – Secretarul orașului Popești-Leordeni va asigura comunicarea prezentei, conform competențelor legale.
Document semnat