Proiect de hotărâre
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici „Masterplan privind dimensionarea rețelelor de ape menajere și pluviale în sistem divisor, precum si dimensionarea rețelei de apa din Orașul Popești Leordeni”

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni,

 • Având în vedere Referatul de aprobare a domnului primar Petre Iacob înregistrată sub nr 44564/14.09.2020, Raportul de specialitate al Serviciului Achiziții Publice și Investiții înregistrat sub nr. 44561/14.09.2020,;
 • În baza:
  • Prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 907/2016 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiectivele de investiții și lucrări de intervenții;
  • Legii 307/2006- privind apărarea împotriva incendiilor;
  • OMAI 163/2007 - pentru aprobarea normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
  • OMAI 210/2007 - pentru aprobarea metodologiei privind identificarea, evaluarea si controlul riscurilor de incendiu;
  • Prevederilor art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 - privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;
 • În temeiul art. 129, alin 4, lit d, din OUG 57/2019- privind Codul Administrativ,

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Masterplan privind dimensionarea rețelelor de ape menajere și pluviale în sistem divisor, precum și dimensionarea rețelei de apa din Orașul Popești Leordeni” conform anexei care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
 • Art. 2. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Primarul Orașului Popești-Leordeni, Secretarul General al Orașului Popești-Leordeni, și de aparatul de specialitate al primarului Orașului Popești - Leordeni.
Document semnat