Proiect de hotărâre
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE BIROURI, HALE DEPOZITARE, ÎMPREJMUIRE, ALEI CAROSABILE, PARCARE”

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni,

 • Având în vedere avizul favorabil nr. 17298/19/1F din 04.03.2020 al comisiei tehnice de amenajare a teritoriului şi de urbanism a judeţului Ilfov, întrunită în şedinţa din data de 11.02.2020 și avizul arhitectului şef al judeţului Ilfov nr. 17298/19/1F din 04.03.2020, raportul de specialitate al Serviciului Urbanism şi Amenajarea Teritoriului înregistrat sub 67/10.08.2020, referatul de aprobarea Primarului oraşului Popesti Leordeni nr. 38.475/10.08.2020;
 • Ținând seama de prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
 • În conformitate cu prevederile:
  • art. 25, alin .(1) și art. 47 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, modificată prin OUG nr. 7/2011;
  • art .2, alin .(2) din Legii nr. 50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
  • art. 136, alin. (1), alin. (2), alin. (3), alin. (4) și art. 196, alin .(1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ,

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă Planul Urbanistic Zonal pentru obiectivul „INTRODUCERE ÎN INTRAVILAN ÎN VEDEREA CONSTRUIRII DE BIROURI, HALE DEPOZITARE, ÎMPREJMUIRE, ALEI CAROSABILE, PARCARE" situat în oraşul Popești-Leordeni, Şoseaua de Centură, f.nr., T22 - P501/16, identificat cu nr. cadastrale 100090 și 4669, pe terenul în suprafaţă 4.299 mp se află în proprietatea d-lui Toma Stoean şi d-nei Şutru Ecaterina conform certificatului de moştenitor nr.90/13.06.2006.
 • Art. 2. – Prezenta documentație de urbanism are valabilitate 5 (cinci) ani de la data aducerii la cunoștință publică.
 • Art. 3. – Dacă în perioada de valabilitate sunt demarate lucrările de execuție, aceasta se prelungeşte până la finalizarea lucrărilor propuse prin documentație.
Document semnat