Proiect de hotărâre
privind aprobarea evenimentului cultural „Cinematograf în aer liber”

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni,

 • Având în vedere:
  • Raportul de specialitate al Compartimentului Educație din cadrul Serviciului Educație, Cultură și Protecție Civilă, înregistrat sub nr. 37751 din data de 05.08.2020 și Referatul de aprobare al Primarului orașului Popești-Leordeni înregistrat sub nr. 37752 din data de 05.08.2020;
 • În conformitate cu:
  • Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
  • Hotărârea nr. 394/2020 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
  • Hotărârea nr. 553/2020 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 17 iulie 2020, precum și stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19;
 • În temeiul art. 196 alin. (1), lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare,

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă evenimentul cultural „Cinematograf în aer liber”, ce se va desfășura în luna septembrie 2020.
 • Art. 2. – Se aprobă regulamentul evenimentului „Cinematograf în aer liber”, conform Anexei nr. 1.
 • Art. 3. – Se aprobă bugetul estimat al evenimentului cultural „Cinematograf în aer liber”, în valoare maximă de 75.000 de lei.
 • Art. 4. – Prezenta va fi dusă la îndeplinire de Primarul orașului Popești-Leordeni, prin aparatul său de specialitate.
 • Art. 5. – Secretarul General al orașului Popești-Leordeni va asigura comunicarea prezentei, conform competențelor legale.
Document semnat