Proiect de hotărâre
privind aprobarea Raportului de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor/situații de urgență (analiza și acoperirea riscurilor, organizarea, planificarea și asigurarea aplicării măsurilor privind activitatea de apărare împotriva incendiilor - situaţii de urgență) pentru semestrul I 2020

Consiliul local al orașului Popești-Leordeni,

 • Având în vedere Referatul de aprobare al domnului Primar Petre IACOB, înregistrat sub nr.34849 din 20.07.2020, Raportul de specialitate al Compartimentului Situații de Urgenţă, Protecție Civilă și Protecția Muncii din cadrul Serviciului Educație, Cultură şi Protecție Civilă înregistrat sub nr. 34847 din 20.07.2020;
 • În conformitate cu prevederile:
  • art. 13 lit. i şi art. 27 lit. e din Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor cu modificările şi completările ulterioare;
  • art. 14 lit. e şi f din O.M.A.I nr. 163/2007 pentru aprobarea Normelor generale de apărare împotriva incendiilor;
  • Legii nr. 481/2004 privind protecția civilă;
 • În temeiul art. 129, alin 4, lit. d, din Ordonanța de urgenţă nr 57/2019 - privind Codul Administrativ,

Hotărăște:

 • Art. 1. – Se aprobă „Raportul de evaluare a capacității de apărare împotriva incendiilor/situații de urgență (analiza și acoperirea riscurilor, organizarea, planificarea și asigurarea aplicării măsurilor privind activitatea de apărare împotriva incendiilor situații de urgență) pentru SEMESTRUL I 2020" la nivelul oraşului Popesti-Leordeni, judeţul Ilfov, conform anexei nr.1, parte integrantă la prezenta hotărâre.
 • Art. 2. – Primarul, prin serviciile de specialitate din cadrul Primăriei oraşului Popești Leordeni, va asigura aducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri.
 • Art. 3. – Secretarul General al oraşului Popeşti-Leordeni va asigura comunicarea prezentei conform competențelor legale.
Document semnat